Fenixco en IPBuilding werken samen aan vooruitstrevende bouwprojecten.

Fenixco is een onafhankelijke projectontwikkelaar uit Gent, die zich richt op nieuwbouwappartementen, greenfields en de herontwikkeling van bestaande sites. Voor elk project gaan ze op zoek naar de meest geschikte personen, bij voorkeur lokale partners, om zo het ideale team samen te stellen. Architecten, stedenbouwkundigen, aannemers, leveranciers en experten worden nauw bij het project betrokken.

Het vertrouwen in IPBuilding is groot: Fenixco wil toekomstige projecten uitrusten met de IPBuilding smart living technieken. Dit zal de meerwaarde van de wooneenheden in verschillende projecten flink vergroten.

Henry Bostoen, gedelegeerd bestuurder bij Fenixco: “Door elk project aan te pakken met de grootste zorg en aandacht voor kwaliteit, kunnen we er keer op keer trots op terugkijken. Niet alleen omdat we daar zelf gelukkiger van worden, maar vooral omdat we mensen zo een thuis kunnen geven waar ze graag wonen. Ook esthetiek en akoestiek staan bij de bouw van onze projecten hoog op de prioriteitenlijst. Fenixco kiest dan ook enkel voor partners die daar net hetzelfde over denken, met als resultaat kwalitatieve materialen en een hoog wooncomfort.”

Voor ieder project heeft Fenixco een welomlijnde visie, die vertrekt vanuit de eigen marktkennis en die rekening houdt met actuele trends en een maatschappij die voortdurend verandert.

Jo Coenen, Solutions Sales Manager bij IPBuilding, voegt toe: “De combinatie van de vooruitstrevende aanpak van Fenixco en de innovatieve smart living technieken van IPBuilding leidt tot appartementen die beantwoorden aan de behoeften van vandaag én morgen. IPBuilding draagt daartoe bij door de smart living trends om te zetten in realiteit en laat je dus toe om ‘real smart living’ zelf te ervaren. Het beheer van je leefwereld via een gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en universeel systeem geeft je meer comfort en vergroot je veiligheid.”

Interesse om ook uw residentieel bouwproject uit te rusten tot een future proof, volwaardig smart building concept? Contacteer ons via: +32 (09) 279 89 69 of sales@ipbuilding.com.Energy-efficient project Central Park 98 (Houten Schoen)

With Central Park 98 Intrabouw, project developer from the region Waasland, has again reached their goal to realise attractive energy-efficient  new buildings. These park residencies, nicknamed Houten Schoen, with 31 luxurious appartments, was completely integrated in the environment of green pastures, a magnificent lake, and a nature reserve.

Stefaan Maes (Intrabouw) observes: « Also with this project and its modern design architecture, we go beyond the current insulation and energy laws. These are BEN (almost energy neutral) apartments with an E-level of 28. »

Also the selection of the smart living techniques of IPBuilding contribute to these energy-efficient apartments.

Jo Coenen (IPBuilding): «The controlled heating, weather dependent sunscreens and the extended home automation also achieve that the BEN level is surpassed. Naturally, this modern concept is also foreseen with door communication, video surveillance and access control.»

All these smart techniques and devices are collected within one user-friendly, open IP platform. Upon request, every inhabitant can manage the lighting, sunscreens, heating, access through the touch screen or via the app on smart phone or tablet. The building manager can also monitor all techniques and/or make any required adjustments. The result is more comfort, ease of use and safety within reach for everyone.

Are you interested to equip your residential building project and make it a  future proof, full-fledged smart building concept? Contact us via: +32 (09) 279 89 69 or sales@ipbuilding.com.Energiezuinig project Central Park 98 (Houten Schoen)

Met Central Park 98 heeft Intrabouw, projectontwikkelaar uit het Waasland, hun doel om aantrekkelijke energiezuinige nieuwbouwwoningen te verwezenlijken, weer maar eens bereikt. Deze parkresidentie, bijgenaamd Houten Schoen, met 31 luxueuze appartementen, werd volledig geïntegreerd in de omgeving van groene velden, een prachtige vijver, en een natuurgebied.

Stefaan Maes (Intrabouw) merkt op: « Ook met dit project en zijn moderne strakke architectuur, gaan we verder dan wat de huidige isolatie en energie wetgeving voorschrijft. Dit zijn BEN appartementen met een E-peil van 28. »

Ook de keuze voor de smart living technieken van IPBuilding dragen bij tot deze energievriendelijke appartementen.

Jo Coenen (IPBuilding): «De gestuurde verwarming, weersafhankelijke zonweringen èn de uitgebreide home automation zorgen er mee voor dat het BEN niveau voorbijgestreefd wordt. Natuurlijk werd dit moderne concept ook voorzien van videofonie, toegangscontrole en camerabewaking

Al deze slimme technieken en toestellen worden verzameld op één gebruiksvriendelijk, open IP platform. Indien gewenst, kan elke bewoner via het aanraakscherm of via de app op smart phone of tablet de verlichting, zonwering, verwarming, videofoon, etc, besturen. Ook de beheerder kan alle technieken monitoren én indien nodig bijsturen. Zo zijn meer comfort, gebruiksgemak en veiligheid binnen handbereik voor iedereen.

Interesse om ook uw residentieel bouwproject uit te rusten tot een future proof, volwaardig smart building concept? Contacteer ons via: +32 (09) 279 89 69 of sales@ipbuilding.com.IPBuilding introduces its Smart Living portfolio

IPBuilding is specialised in the development of applications for Smart Homes & Apartments, Smart workspaces en Smart Care. IPBuilding has over 10 years experience in the research, development and production of the hardware and associated software (based on the IP-protocol) for fitting homes and buildings with intelligent systems.

In the meantime, this experience resulted in over 1500 delivered smart home-, smart living- and smart care projects. Through this IPBuilding proves it is a reliable partner to assist project developers, contractors and installers with equipping smart building.

IPBuilding collected a number of references from the domain of smart living (future-proof apartments) in a comprehensive document. The end result is an attractive overview of about 1000 smart apartments equipped with the IPBuilding technology.

Are you also interested in our projects? Feel free to make an appointment with one of our smart building specialists through sales@ipbuilding.com or through +32 (09) 279 89 69.IPBuilding stelt Smart Living portfolio voor

IPBuilding is gespecialiseerd in de ontwikkeling van toepassingen voor Smart Homes & Apartments, Smart workspaces en Smart Care. IPBuilding heeft meer dan 10 jaar ervaring in het onderzoek, de ontwikkeling en de productie van de hardware en bijbehorende software (gebaseerd op het IP-protocol) om woningen en gebouwen intelligent uit te rusten.

Die ervaring heeft zich intussen vertaald in meer dan 1500 opgeleverde smart home-, smart living- en smart care projecten. Hiermee bewijst IPBuilding dat het intussen een betrouwbare partner is om projectontwikkelaars, aannemers en installatiebedrijven te begeleiden in de realisatie van hun smart building.

IPBuilding verzamelde een aantal referenties uit het domein smart living (future-proof appartementen) in een lijvig document. Het eindresultaat is een boeiend overzicht van een duizendtal slimme appartementen uitgerust met de technologie van IPBuilding.

Ben ook u benieuwd naar onze realisaties? Maak dan een afspraak met één van onze smart building specialisten via sales@ipbuilding.com of via +32 (09) 279 89 69.Selecting an emergency call system for my site: where should I start?

Licensed or registered assisted living housing, comfort apartments, 2nd homes or a site with a mix of living quarters? Quite a number of sites are currently equipped with an emergency call system or offer buyers the option to implement such a system in the future.

The increasing offer of assisted living housing has only reinforced the demand. As a project developer or managing institute, you will soon find out that there are dozens of systems and that it is rather difficult, or sometimes even impossible to compare them correctly. For instance, there are a number of nurse call systems available, developed specifically for nursing facilities or hospitals, which have no added value for the residential market. The apartment that should give you a warm home feeling, is then suddenly stained with an apparent white or grey appliance with a red/green button and speaker.

It is therefore important to answer the following questions in a timely manner (during concept phase / plan phase):

 1. Would I like to implement a system covering the complete building (parking and garden included) or only the apartment itself?
 2. Does the system have to be present from day 1 in all apartments, or is it adequate that buyers (e.g. for comfort apartments) can start using the emergency call system the moment they really need it?
 3. What if a power failure occurs on site. Should emergency calls still be forwarded for a certain time, or not?
 4. Which connection do I prefer to envision (care centre, home nursing, healthcare provider, digital concierge, …) and is this connection included in the quote of the supplier or do I, as building manager, have to take care of this myself?
 5. Is it sufficient to have a speak-listen connection for the emergency calls, or do I also require a message service (push-notifications) on the smart phone of the nursing central operator, family member,…
 6. Would I mind – as indicated previously – staining the living space by a stigmatizing nurse call system or do I knowingly select an integrated solution?
 7. Should my emergency call system also communicate with the living environment of the senior citizen? In short: is it important that upon an emergency call the cooker is extinguished, all lighting is switched on, the television and any other sound source is switched off, to enable an optimal speak-listen connection, …?
 8. Do I select a cabled fixed emergency call button in the bathroom or do I prefer to have the flexibility to install a wireless button in a spot which is easy to reach for the senior citizen, whichever disability he or she might have?
 9. Finally… would I like to be able to monitor the system remotely to give me peace of mind as a developer, building manger, famility member or senior citizen, …?

As you will observe, selection is a difficult process. IPBuilding supplied already dozens of sites with an integrated non-stigmatizing emergency call system as well as sites in which apartment buyers wish to implement the emergency call system in a later phase. You are welcome to request our assistance to explore the best solution for your site together.

You can contact us via sales@ipbuilding.com or directly on the number: +32 (0)9 279 89 69.Een noodoproepsysteem voor mijn site kiezen? Hoe begin ik daaraan…

Erkende of aangemelde assistentiewoningen, comfortappartementen, 2nd homes of een complex met een mix aan woonvormen? Heel wat sites worden vandaag uitgerust met een noodoproepsysteem of geven aan kopers de keuze om het appartement in de toekomst uit te rusten met een dergelijk systeem.

Het grotere aanbod aan levensloopbestendige woonvormen, heeft deze vraag alleen nog maar versterkt. Als projectontwikkelaar of beheersinstantie kom je er al snel achter dat er tientallen systemen bestaan en correct vergelijken aartsmoeilijk of zelfs onmogelijk is. Zo zijn er een heel aantal verpleegoproepsystemen op de markt, dewelke ontwikkeld zijn voor een woonzorgcentrum of ziekenhuis en in de residentiële markt geen toegevoegde waarde hebben. Het appartement dat een warm thuisgevoel moet creëren, wordt dan plots ontsierd door een opvallend wit of grijs toestel met rode/groene knop en een luidspreker.

Daarom is het belangrijk om op tijd (conceptfase / planfase) een antwoord te creëren op een heel aantal vragen:

 1. Wil ik een systeem implementeren met dekking in het volledige gebouw (evt. tot de parking en tot zelfs in de tuin toe) of enkel in het appartement?
 2. Moet het systeem vanaf dag één bij oplevering in alle appartementen aanwezig zijn, of is het voldoende dat kopers (bv. bij comfortappartementen) het noodoproepsysteem pas in gebruik kunnen nemen op het moment dat ze dit echt nodig hebben?
 3. Wat als de stroom uitvalt op mijn site. Moeten oproepen dan gedurende een bepaalde tijd nog verstuurd kunnen worden of niet?
 4. Welke koppeling (zorgcentrale, thuisverpleging, woonassistent, digitale conciërge,…) wil ik realiseren bij ingebruikname en is deze koppeling inbegrepen in de offerte van mijn leverancier of moet ik hier als beheerder van het gebouw zelf voor zorgen?
 5. Is een oproep met spreek-luisterverbinding voldoende of wens ik ook een berichtenservice (push-notifications) op de smartphone van bijvoorbeeld een woonassistent, familielid,…
 6. Wil ik zoals eerder aangegeven de leefruimte in het appartement ontsieren door een stigmatiserend verpleegoproepsysteem of kies ik bewust voor een geïntegreerde oplossing?
 7. Moet mijn noodoproepsysteem ook communiceren met de leefomgeving van de senior? Kortom: is het voor mij belangrijk dat bij een oproep ook de kookplaat wordt uitgeschakeld, alle verlichting aangaat, de televisie uitgeschakeld wordt voor een optimale spreek-luisterverbinding,…
 8. Kies ik voor een bekabelde vaste oproepknop in de badkamer of wens ik flexibiliteit zodat ik een draadloze knop kan hangen op de plaats die makkelijk bereikbaar is voor de senior, welke beperking hij of zij ook heeft?
 9. Tot slot… wil ik dat mijn systeem vanop afstand gemonitord wordt zodat ik steeds op beide oren kan slapen als ontwikkelaar, beheersinstantie, familielid of senior…, of niet?

Zoals u merkt, is kiezen een moeilijke oefening. Met IPBuilding leverden we reeds tientallen sites op met een geïntegreerd niet-stigmatiserend noodoproepsysteem evenals sites waar kopers van appartementen pas in een latere fase een noodoproepsysteem wensen. We komen graag vrijblijvend mee nadenken over de best passende oplossing voor uw site.

Contacteer ons via sales@ipbuilding.com of rechtstreeks op het nummer: +32 (0)9 279 89 69.FOCUS ARCHI, the reference magazine for architects, focuses on Smart Living

FocusArchi is the reference magazine for architects. Editor Pascal Dewulf spoke with Kris Pensaert (Managing Partner IPBuilding) about future-proof building and the super fast evolution of smart living.

You cannot miss it: houses, apartments, company buildings, … only get smarter and more interactive thanks to open source (home automation)systems compatible with a variety of techniques and applliances. The future is smart living: smart houses in combination with the Internet Of Things and home automation systems with open, IPbased communication standards.

Super fast evolution
We are experiencing a superfast evolution in open home automation systems, that much is clear. Kris Pensaert, Managing Partner of IPBuilding, foresees a golden future for this kind of open systems. Kris Pensaert: «Let’s consider a simple example such as a light bulb. Two decades ago a light bulb of 100Watt was commonplace. Then followed the halogen lighting and 50Watt became customary. Next came the energy saving lamp of 25Watt, superseded by LED lighting of 10Watt. Now we have powerLEDs of 1Watt. To use this 1Watt powerLED, you do not need copper cabling as is still the standard for electrical installations in about 80% of new constructions. A 230Volt connection which is still the standard today, will be less essential in future as we are increasingly evolving towards low voltage of 12 and 24Volt. Just check which appliances are low voltage and connected to a power outlet via an adapter: tablet, smart phone, laptop, digital recorder, lighting, … »

«In the future an electrician will have to work closely together with a computer specialist to install the cabling of a house.» Kris Pensaert, Managing Partner lPBuilding

Light versie

A light version of the contemporary, heavy cabled electrical cabinets is therefore an obvious option. Kris Pensaert: «Philips launched a series of lighting elements that can be cabled through UTP. This UTP lighting does not rely on a traditional electricity network, but works via Power-over-Ethernet (PoE). This is the same cable that controls the computer data of for example a smart lamp, and on top of that also controls the power.
It is evident that smart elements are no longer controlled via a light button, but via an app on a tablet, smart phone or laptop. We can therefore observe a systematic move from electrical installations to ICT installations. This brings us to the home automation system with an open platform. Why wouldn’t your home automation system not communicate directly with all automated “connected” appliances or techniques in your house? The architects have an important informative role towards the construction managers to inform them of this kind of open home automation systems for which the total cost of ownership will be considerably lower than closed one-brand home automation systems.»

 FOCUS ARCHI, het referentiemagazine voor architecten, focust op Slim Wonen

FocusArchi is het referentiemagazine voor architecten. Redacteur Pascal Dewulf ging in gesprek met Kris Pensaert (Managing Partner IPBuilding) over future-proof bouwen en de razendsnelle evolutie richting slim wonen.

We kunnen er niet omheen: huizen, appartementen, bedrijfsgebouwen, … worden alsmaar intelligenter en interactiever dankzij open source (domotica)systemen compatibel met een veelheid aan objecten en systemen. De toekomst is aan smart living: slimme huizen in combinatie met the internet of things en domoticasystemen met open, IP-gebaseerde communicatiestandaarden.

Razendsnelle evolutie
We zitten in een razendsnelle evolutie op het vlak van open domoticasystemen, zoveel is zeker. Kris Pensaert, Managing Partner van IPBuilding, ziet dan ook een gouden toekomst voor dit soort open systemen. Kris Pensaert: «Neem een banaal voorbeeld als een lamp. Twee decennia terug was een gloeilamp van 100 Watt heel gewoon. Toen kwam de halogeenverlichting en werd 50 Watt gebruikelijk. Daarna kwam de spaarlamp met 25 Watt gevolgd door led-verlichting van 10 Watt. Nu hebben we power-led’s van 1 Watt. Om zo een powerled van 1 Watt te laten branden heb je echter niet de koperkabels nodig zoals die vandaag nog altijd standaard worden gernstalleerd voor de elektrische installaties in zowat 80% van de nieuwbouwwoningen. De 230 Volt aansluiting die vandaag nog steeds standaard is, zal in de toekomst steeds minder nodig zijn omdat we meer naar laagspanning van 12 Volt en 24 Volt evolueren. Het volstaat om even rond te kijken welke toestellen via een adapter in het stopcontact worden gestopt: tablet, smartphone, laptop, digicorder, verlichting, … »

« In de toekomst zal een elektrotechnisch installateur intensief moeten samenwerken met een computerspecialist voor de bekabeling in een woning. » Kris Pensaert, Managing Partner lPBuilding

Light versie

Een light versie van de huidige, zwaar bekabelde elektriciteitskast is dus een reele optie. Kris Pensaert: «Philips heeft nu een reeks verlichtingselementen op de markt gebracht die je kan bekabelen via UTP. Connected lighting vertrekt niet van het traditionele elektriciteitsnet maar via Power-over-Ethernet (PoE). Dezelfde kabel die de computerdata van bijvoorbeeld een slimme lamp beheert, zorgt ook voor de voeding ervan. Het spreekt vanzelf dat al die slimme elementen niet langer via een lichtknop worden bediend maar via een app op tablet, smartphone of laptop. Er is dus een systemische verschuiving aan de gang van elektrische installaties naar ICT-installaties. Waar we naartoe moeten, is een domoticasysteem met een open platform. Waarom kan domoticasysteem A niet rechtstreeks communiceren met alle ‘geconnecteerde’ toestellen of technieken in huis? De architect heeft op dat vlak een informerende rol naar de bouwheer rond dat soort open domoticasystemen waarvan de total cost of ownership een pak lager zal liggen dan bij merkeigen domoticasystemen.»

 Plazacity opent slim modelappartement

Seniorplaza in Willebroek is een succesvol en uniek totaalconcept waar jong en oud elkaar ontmoeten. Deze organisatie biedt residentieel wonen voor senioren en beschikt over een thuishotel, een zorghotel en assistentiewoningen.

Plazacity is de volgende fase in het succesvolle Seniorplaza. Plazacity is een project met 24 slimme assistentiewoningen, van 95 m² tot 123 m². Stuk voor stuk stijlvol afgewerkt, met duurzame materialen, tijdloos en uitgerust met de innovatieve technologie van IPBuilding. Nextel tekende voor de integratie.

Een slimme assistentiewoning groeit technologisch mee met de noden en behoeften van haar bewoner(s). Zo beschikken bewoners over een aanraakscherm in het appartement waar ze werkelijke alle functionaliteiten mee kunnen bedienen (videofonie, verlichting, sferen, verwarming, zonwering,…). Vanzelfsprekend is er ook een intelligent noodoproepsysteem aanwezig met een spreek-luisterverbinding en een connectie met het appartement. Zo zal ook het appartement stappen ondernemen bij een noodoproep en meteen de kookplaat uitzetten, de televisie uitschakelen, alle verlichting aanzetten, enz. Op het vlak van veiligheid is er naast het geavanceerde noodoproepsysteem ook een uitgewerkte toegangscontrole.

Het is dankzij de diensten van het nabijgelegen Seniorplaza nog het best te omschrijven als een totaalcomplex met een unieke mix van zorghotel, thuishotel, serviceresidenties, wellness en aqua-centrum, Plaza en Plazarama en verschillende winkels en diensten. Deze uiteenlopende waaier van functies wordt uitgevoerd binnen het bekende vijfsterrenconcept. Plazacity zelf biedt hierbij uitsluitend ERKENDE assistentiewoningen aan.

Het project bevindt zich momenteel in de afwerkingsfase en op zondag 16 september opent Plazacity een volledig ingericht slim modelappartement.

Het modelappartement bezoeken? Maak een afspraak via info@plazacity.be of bel 0475 41 41 93.