Privacy & Legal

PRIVACYVERKLARING

1. Wie we zijn

IPBuilding, hierna aangeduid als IPB, is georganiseerd als een naamloze vennootschap (nv) en heeft haar maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Honderdweg 1 en is ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0834.878.208

IPB is een innovatief Belgisch bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van technologie voor Smart LivingSmart Workspace en Smart Assisted Living. IPB heeft meer dan 10 jaar ervaring in het onderzoek, de ontwikkeling en de productie van de hardware en bijbehorende software om woningen en gebouwen intelligent uit te rusten.

In deze privacyverklaring zal er meer informatie worden verstrekt omtrent de verwerking van persoonsgegevens en welke maatregelen IPB treft om te voldoen aan de Europese en Belgische regelgeving hieromtrent.

2. We vinden de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk

Als onderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van intelligente technologie en bijhorende diensten aanbiedt, dienen wij regelmatig persoonsgegevens te verwerken. Daarbij speelt de bescherming van uw persoonsgegevens uiteraard een zeer grote rol, waarbij wij de nodige aandacht en zorg besteden aan de rechtmatige verwerking ervan.

Wij verklaren dat onze activiteiten in overeenstemming zijn met de vigerende privacywetgeving, die voornamelijk geregeld wordt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of de Engelse afkorting GDPR). 

Om deze reden willen we u zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij over u verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat uw privacy-rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Daarnaast is deze privacyverklaring gericht aan eenieder die met ons kantoor samenwerkt zodat hij of zij ook weet welke rechten en waarborgen wij op vlak van privacy bieden.

Ons privacy-beleid wordt geregeld door deze privacyverklaring, evenals specifieke afspraken over privacy die wij met u of derden maken in een overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid hebben onze algemene voorwaarden en onze bijzondere voorwaarden in onze overeenkomsten voorrang op deze privacyverklaring.

De definities die wij hanteren worden geacht deze te zijn die opgenomen zijn in de AVG.

Al onze activiteiten als verwerkingsverantwoordelijke vallen onder deze privacyverklaring zodat uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens steeds gewaarborgd worden.

3. Wat betekent ‘verwerking van persoonsgegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.

Wij, IPB, zijn verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

In sommige gevallen hebt u ook een aantal verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van derden die u via onze diensten verkrijgt als verwerker van persoonsgegevens dan wel als klant of gevolmachtigde of als tussenpersoon. Deze verplichtingen worden geregeld door de privacywetgeving in ruime zin (de AVG en uitvoerende wetten in materiële zin), evenals, in voorkomend geval, door de overeenkomst die wij met u sluiten. In ieder geval dient u dezelfde rechten en garanties zoals opgenomen in onze privacyverklaring te respecteren.

4. Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?

4.1.    De persoonsgegevens die u met ons deelt

We verwerken de persoonsgegevens die u ons zelf geeft. Dit kan telefonisch, schriftelijk, elektronisch of mondeling.

4.2.    De persoonsgegevens die wij verzamelen

Om onze opdracht als onderneming te kunnen vervullen, dienen wij opzoekingen te verrichten in diverse databanken die ofwel publiek door iedereen te consulteren zijn (bv. Belgisch Staatsblad, KBO), dan wel beperkt toegankelijk dan wel privédatabanken (bv. Graydon of andere bedrijfsgegevensdatabanken) dan wel gegevens die vrij op internet terug te vinden zijn (bv. websites).   Daarnaast kunnen wij ook via uw bezoek aan onze website, pagina’s op de sociale media of uw gebruik van onze (online) diensten gegevens verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar titel 11 van deze privacyverklaring.

4.3.     De persoonsgegevens die wij verkrijgen van derden

Daarnaast kunnen wij ook persoonsgegevens ontvangen van derden indien wij bijvoorbeeld in onderaanneming werken voor aannemers voor openbare werken, vastgoedmakelaars, bouwfirma’s, renovatiefirma’s, …

4.4.    Categorieën persoonsgegevens

Wij onderscheiden verschillende types persoonsgegevens, die met elkaar gecombineerd kunnen worden:

Identificatie- en contactgegevens: dit zijn de gegevens die ons toelaten om u als klant, opdrachtgever, (onder-)aannemer, aangestelde, leverancier, werknemer, sollicitant, stagiair, enzovoort te identificeren en te contacteren (bv. uw naam, geboorteplaats- en datum, nationaliteit, verblijfsstatus, burgerlijke staat en andere gegevens die vermeld zijn op (elektronische) identificatiedocumenten, uw adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Facturatiegegevens: dit zijn gegevens die ons toelaten om onze diensten correct te kunnen aanrekenen, zoals facturatieadres, ondernemingsnummer, of u al dan niet BTW-plichtig bent.

Voorkeuren en interesses: dit zijn gegevens met betrekking tot uw activiteiten of uw situatie aan de hand waarvan wij u nieuwsbrieven kunnen toezenden die voor u en uw activiteiten van belang kunnen zijn of op basis waarvan wij u op de hoogte kunnen brengen van nieuwe producten of diensten die wij aanbieden.

Gegevens die noodzakelijk zijn om onze opdrachten te kunnen vervullen: In het kader het vervullen van onze opdrachten kan een veelheid van informatie noodzakelijk zijn.

Persoonsgegevens van niet-klanten: in het kader van onze opdracht verkrijgen wij ook persoonsgegevens van derden die geen klant of leverancier zijn. Daarnaast kunnen wij via diverse kanalen gegevens verzamelen over personen die nog geen klant of werknemer zijn met de bedoeling hen onze dienstverlening of vacatures gericht te kunnen aanbieden.

Gevoelige gegevens: voormelde gegevens kunnen, als dit nodig is voor het uitvoeren van onze opdracht, overeenkomst of het vervullen van wettelijke verplichtingen, gevoelige gegevens omvatten.

5. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens en op welke basis doen wij dat?

5.1.    Algemeen

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van de aan ons verleende opdrachten
 • om te voldoen aan de wettelijke en/of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en/of
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.
5.2.    Onze verwerkingsactiviteiten

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:

 • Wanneer u ons contacteert of wij u contacteren

Indien u contact met ons opneemt, omdat u bijvoorbeeld beroep wenst te doen op onze expertise of omdat u informatie wenst te bekomen over onze producten en/of diensten of u bij ons wenst te solliciteren, hebben wij uw identiteits- en contactgegevens nodig. Alle informatie die wij over u ontvangen, gebruiken we alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Indien u actief bent bij een dienstenverstrekker of leverancier van goederen op wie wij mogelijks een beroep wensen te doen, dan noteren wij ook uw identiteits- en contactgegevens.

 • In het kader van onze dienstverlening

Wij dienen over de gegevens te beschikken van onze klanten en andere bij de opdracht of project betrokken derden voor de voorbereiding, uitvoering en beëindiging van onze opdrachten, dewelke bestaan uit het onderzoeken, ontwikkelen, produceren, adviseren, verkopen en installeren van hardware en bijhorende software om woningen en gebouwen intelligent uit te rusten (technologie voor Smart LivingSmart Workspace en Smart Care). 

Daarnaast dienen wij uw gegevens ook te verwerken indien u als IT-leverancier, aannemer of (technisch) adviseur betrokken bent.

Wij gebruiken uw gegevens ook voor administratie (waaronder facturatie).

Wij kunnen ook uw beoordelingsgegevens verwerken om onze dienstverlening in de toekomst te verbeteren en te optimaliseren.  

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwsbrieven of nieuwe producten of diensten aan te bieden waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn evenals om u wenskaarten te sturen of u uit te nodigen voor een van onze events.

 • Indien u voor ons als stagiair, werknemer of zelfstandige werkt

Indien u voor ons kantoor werkzaam bent, dan dienen wij in het kader van deze relatie heel wat persoonsgegevens van u te verwerken, zoals uw identiteits- en contactgegevens, gegevens vermeld op uw CV, gezinssamenstelling, uw facturatie aan ons kantoor, de prestaties die u registreert in voor ons behandelde dossiers, gegevens om uw commissie te bepalen, gewerkte uren, verlet- en vakantiedagen, enzovoorts, dit met het oog op een correct verloop van de samenwerking.

6. Hoe bewaren en beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren en/of elektronisch bestand.

Elektronische bestanden worden bewaard op beveiligde en afgesloten (back-up) servers, zowel intern als extern.  Papieren bestanden worden eveneens beveiligd en afgesloten bewaard in onze kantoren en/of archieven.

Als uw gegevens gedeeld moeten worden, gebeurt dit in de mate van het mogelijke via een beveiligd elektronisch systeem voor informatie-uitwisseling. Evenwel kunnen wij omwille van pragmatische redenen en rekening houdende met de gangbare en beschikbare communicatietechnieken ook gegevens delen per post of via gewone e-mail. 

Onze werknemers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens onder toezicht van onze dataverantwoordelijke. De wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken wordt bijgehouden in een dataverwerkingsregister.

Onze infrastructuur en informatiesystemen zijn uitgerust met technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van uw gegevens, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor aan ons kantoor verbonden vastgoedmakelaars en medewerkers. Onze hard- en software wordt voortdurend up-to-date gehouden. Hiervoor doen wij beroep op gespecialiseerde derden.

Uw persoonsgegevens zijn beperkt toegankelijk tot de werknemers van IPB en andere aan ons bedrijf verbonden dienstverleners. Er wordt hen enkel toegang tot uw persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Verder zijn uw gegevens toegankelijk voor de beheerders van onze softwaresystemen, dit louter om werkzaamheden te kunnen uitvoeren aan deze systemen (bv. updates), en onze financiële administratie voor facturatie en boekhouding.  Uiteraard hebben wij met hen contractuele afspraken gemaakt zodat zij ook gebonden zijn door onze privacyverklaring en uw hierin opgenomen rechten gegarandeerd worden.

Bij een onverhoopt gegevenslek met nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens, wordt u in de door de wet voorziene omstandigheden persoonlijk verwittigd.

Wij raden u aan om zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens, zoals het beveiligen van uw eigen mailbox, firewalls op uw computer, e.d.m.

7. Aan wie kunnen wij uw gegevens doorgeven?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden en we geven ze niet door aan derden tenzij in volgende gevallen:

 • Indien dit nodig is voor onze dienstverlening. In het kader van onze opdracht dienen wij uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen door te geven aan derden, zoals onder andere IT-leveranciers en (onder)aannemers waarmee wij samenwerken evenals de overheid (bv. bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten).
 • Om onze boekhoudkundige, fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen te vervullen. Zo dienen wij uw gegevens, indien van toepassing, door te geven aan onze accountant of het sociaal secretariaat, aan verzekeringsmaatschappijen (bv. arbeidsongevallenverzekeraar, groepsverzekering), aan bedrijven waarmee wij werken voor toekenning van bv. maaltijdcheques, ecocheques, enzovoort.
 • Indien er een wettelijke verplichting is.
 • Indien er een gerechtvaardigd belang is voor ons bedrijf of een betrokken derde. We zullen uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en u zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke uitzonderingen). Zo kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld worden doorgegeven aan derden (zoals advocaten) op wie wij beroep doen voor gerechtelijke invordering van onze facturen (of andere (buiten)gerechtelijke procedures).
 • Ingeval IPB of haar bedrijfsmiddelen overgenomen worden door of gefuseerd worden met een ander bedrijf, bijvoorbeeld door faillissement, zullen wij uw persoonsgegevens delen met al onze rechtsopvolgers.
 • Indien u ons daar toelating voor geeft. Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden geven, dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming.

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

8. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen.

Facturatie- en ander boekhoudkundige gegevens worden bewaard gedurende een termijn van 7 jaar om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Gegevens van sollicitanten worden bijgehouden gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf ontvangst van de sollicitatie, dit om onze aanwervingspolitiek te optimaliseren en de sollicitant toekomstige vacatures te kunnen aanbieden.

Andere gegevens van derden worden bewaard gedurende een termijn die in functie is van de aard van de relatie tot ons bedrijf.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd, tenzij specifieke wetgeving of andere gerechtvaardigde gronden tot langere bewaartermijnen nopen.

Voormelde termijnen kunnen gewijzigd worden in functie van de termijnen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving, zoals de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving, de sociale wetgeving en/of gerechtvaardigde gronden van cliënten.

9. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

9.1.    Recht van inzage

U hebt het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken, om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het bestaan van uw privacy-rechten;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

U hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor iedere bijkomende kopie die u vraagt.

9.2.    Recht op verbetering van persoonsgegevens

U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten.

Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u om ons elke wijziging te melden, zoals een verhuis, een nieuw rekeningnummer, nieuwe contactgegevens, een wijziging van uiteindelijk begunstigde, enzovoort.

Indien u klant bent van ons kantoor hebt u een verplichting om deze wijziging aan ons zo snel als mogelijk  mee te delen.  Voor wat betreft de adreswijziging verwijzen wij bovendien graag naar onze algemene voorwaarden.

9.3.    Recht op gegevenswissing (het ‘recht op vergetelheid’)

U hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, uw persoonsgegevens te laten verwijderen:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins door ons verwerkt;
 • u trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar wij ons op kunnen beroepen voor de (verdere) verwerking;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking;
 • uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • uw persoonsgegevens werden verzameld toen u nog minderjarig was.

Houdt u er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de  bewaring en verwerking ervan noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze opdracht te kunnen uitvoeren of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

9.4.    Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • u betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van uw gegevens, verzoekt u om beperking van het gebruik ervan;
 • wij hebben uw gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar u hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van uw gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;
 • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van uw recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoekt u om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
9.5.    Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (‘data portability’)

U hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen en over te laten dragen.  Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kan u dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting).

U kunt ons verzoeken om de betrokken persoonsgegevens terug te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm.

U kunt ons verzoeken om de betrokken persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (vb. technisch adviseur, IT-leverancier, …).

9.6.    Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in ons gerechtvaardigd belang of in kader van het algemeen belang. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan die van u of wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij de rechtbank).

Wat betreft uw recht van bezwaar in het kader van zogenaamde ‘direct marketing’, zie onder titel 10.

10. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen neemt u contact op IPB of u neemt contact met ons op per telefoon (09/279.89.69) of per mail op (info@ipbuilding.com) of per brief (IPB te 9230 Wetteren, Honderdweg 1).  In samenspraak met dataverantwoordelijke wordt uw verzoek dan zo snel als mogelijk behandeld.

Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dienen wij uw identiteit te verifiëren. Bij twijfel of onduidelijkheid zullen wij u eerst nog om bijkomende informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart).

U kunt uw privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij – conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om (i) u een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen), of (ii) te weigeren gevolg te geven aan uw verzoek.

Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij u hier binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

Wilt u geen enkele vorm van commerciële communicatie (zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven) ontvangen? U hebt altijd het recht om u, zonder dat u daarvoor een reden moet opgeven, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze redenen.  U neemt contact op met ons (zie de eerste alinea) .

11. Website en sociale media

Via onze website en pagina’s op de sociale media kunnen wij bepaalde gegevens verzamelen. 

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens wanneer u via de website of sociale media contact met ons opneemt (zie boven). 

Wij houden geanonimiseerde statistieken bij van de bezoekers en hun reacties op onze website en pagina’s op de sociale media.

Indien u onze sociale media gebruikt (door bijvoorbeeld ‘vriend’ te worden van ons kantoor op Facebook) aanvaardt u de verwerking van persoonsgegevens door het sociale medium zelf (bv. Facebook) volgens hun gebruikers- en privacyvoorwaarden.  Hiervoor treden wij niet als verwerkingsverantwoordelijke op.

12. Hoe kunt u ons contacteren in verband met ons privacybeleid?

Voor meer informatie over deze privacyverklaring of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met IPB of u neemt contact met ons op per telefoon (09/279.89.69) of per mail op (info@ipbuilding.com) of per brief (IPB te 9230 Wetteren, Honderdweg 1). In samenspraak met onze dataverantwoordelijke wordt uw klacht dan zo snel als mogelijk behandeld. 

13. Wat bij een conflict over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Ingeval van een conflict streven wij ernaar om eerst met u te spreken om te kijken hoe dit conflict kan worden opgelost.  Hiervoor verwijzen wij naar onze klachtenbehandeling en geschillenregeling in onze algemene voorwaarden.

Voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.

14. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid en deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen in functie van veranderende regelgeving en/of de interpretatie van deze regelgeving of door wijzigingen van de wijze waarop wij onze diensten (en producten) aanbieden (bv. via nieuwe communicatietechnieken).

Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website (https://www.ipbuilding.be/). Uiteraard informeren wij u voorafgaandelijk via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging en vragen wij, wanneer de wet dit vereist, uw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.