Energy management

IPBuilding enables you to fully monitor your energy consumption resulting in a lower energy bill.

You can integrate your heating, ventilation and air conditioning systems and set them up in a very user friendly manner, per room or depending on whether anyone is in the room. By using motion sensors in combination with light and time-based controls, the lighting will only be switched on as long as it is necessary. Use of the sunscreens is optimised, controllable electrical outlets can eliminate standby consumption and the “switch everything off”, “night” or “absent” push buttons will ensure that your house or building does not consume anything more than what is necessary for your comfort.

With a single touch of your touchscreen, smartphone, tablet or PC you can review the current energy consumption and the history per day, month or year (for electricity, gas and water). You can view total consumption as well as individual consumption. This allows for efficient management and enables you to use energy more efficiently.

As a result, you can:

 • Calculate your future consumption
 • Map your current consumption (major sources of energy consumption, such as a heat pump, ventilation, washing machine, freezer, etc.)
 • Monitor and reduce standby consumption

The following items are measured:

 • Total consumption of GAS, WATER and ELECTRICITY via pulse counters
 • The energy consumption of 4 specific loops, with devices that consume a lot of electricity (max. 20A): hob, washing machine, dryer and microwave
 • Theoretical calculation of the energy consumption of all connected outlets
 • Energy dashboard displaying:
  • Electricity consumption per user in € and kWh
  • Water consumption
  • Gas consumption (if applicable)
  • Graphs showing the consumption (total/per user) for a specific time period


Energiebeheer

IPBuilding laat je toe je energieverbruik nauwgezet in het oog te houden, wat zal resulteren in een lagere energiefactuur.

Als uitgangspunt wordt de informatie van de slimme meter gebruikt om het totaal plaatje in kaart te brengen. Belangrijk is ook het gedrag van een aantal grootgebruikers in kaart te brengen zoals  vaatwas, droogkast, boiler, enz. En nog belangrijker is het om deze toestellen in te schakelen in functie van zelf consumptie (teruggave opgewekte energie te vermijden) of net uit te schakelen als er bijvoorbeeld gekookt wordt om piekverbruiken te vermijden. IPBuilding beschikt over een aantal oplossingen(zelfs draadloos) hiervoor. Het energiemanagement wordt pas compleet als er intelligente koppelingen(API) gemaakt kunnen worden met warmtepomp, omvormers, batterijpacks, …

Je kan dus:

 • Je toekomstig verbruik gaan berekenen
 • Je huidig verbruik in kaart brengen (zware verbruikers volgen zoals een warmtepomp, ventilatie, wasmachine, diepvries, etc.)
 • Sluimerverbuik gaan monitoren en reduceren

Volgende zaken worden gemeten:

 • Totaalverbruik van ELEKTRICITEIT en GAS via de Slimme meter
 • Meting energieverbruik van 4 specifieke kringen met grootverbruikers (max. 20A): kookplaat, wasmachine, droogkast en microgolf
 • Theoretische berekening van het energieverbruik van alle gekoppelde uitgangen
 • Energie dashboard met weergave van:
  • Elektriciteitsverbruik per verbruiker in € en kWh
  • Gasverbruik (indien van toepassing)
  • Grafieken van verbruik (totaal/per verbruiker) over bepaalde tijdsperiode


Home automation

In an intelligent home, the various systems (lighting, heating, electrical devices, etc.) are linked together and communicate with each other. This gives residents a greater sense of comfort. For example, when sitting in your car, with a single action, you can open the garage door using the remote control, turn on a lighting that leads from the garage up to the entrance, switch the heating to comfort mode and switch on the lights in the living room. Or, you can operate the electric blinds and adjust the dimmable ambient light, while at the same time switching off unnecessary devices from the comfort of your couch. Access control allows you to determine who is able to enter and at what times (family, staff, cleaning lady, home help, etc.).

Unlike for many other intelligent systems, IPBuilding believes that comfort includes ensuring that the software is extremely easy to use. Creating an atmosphere or assigning a function to a push button is child’s play. The newly-created atmosphere will also be displayed on the smartphone or tablet app immediately and automatically.Zone heating

“Extra comfort and especially energy-saving”

IPBuilding ensures comfort and efficient energy management. One example is the integrated zone heating system where smart temperature sensors in the living room, bedroom and bathroom are connected to the UTP Cat 6 bus wiring. These sensors continuously measure the temperature in these rooms. The sensors are incorporated into the standard switches. The easy-to-use weekly program can be used to program the desired comfortable temperature per day and at certain times. The desired temperatures need to be set once per space, but can be changed at any time.

The temperatures are also automatically adjusted depending on whether there is someone in the room, and taking into account day and night times. For example, a “Boost” temperature increase to 22 °C can easily be activated for 60 minutes using the central touchscreen.

The heating can also be operated remotely by the resident. This is useful if you return after a holiday period or come home sooner than expected. Family members and healthcare providers can also change the settings remotely if the resident is no longer able to do so.

 Zoneverwarming

“Extra comfort en vooral energiebesparend”

IPBuilding zorgt voor comfort en een efficiënt energiebeheer. Een voorbeeld hiervan is de geïntegreerde zoneverwarming waarbij bijvoorbeeld in de leefruimte, slaapkamer en badkamer slimme temperatuursensoren op de UTP Cat  6 busbekabeling worden aangesloten. Deze meten continu de temperatuur in deze ruimtes. De sensoren worden ingewerkt in het standaard schakelmateriaal. In het gebruiksvriendelijke weekprogramma kunnen de gewenste comforttemperaturen per dag en tijdstippen ingesteld worden. De gewenste temperaturen dienen eenmaal per ruimte te worden ingesteld, maar kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

De temperaturen worden bovendien automatisch aangepast in functie van aanwezigheid rekening houdend met dag- en nachtregime.Een temperatuursafwijking “Boost” -bijvoorbeeld leefruimte 22°C voor 60 minuten- kan  eenvoudig geactiveerd worden op het centrale touchscreen.

De verwarming kan ook vanop afstand bediend worden door de bewoner. Handig als je terugkeert na een vakantieperiode of onverwacht vroeger thuiskomt. Ook kunnen familieleden of de zorgverlener de instellingen vanop afstand wijzigen als de bewoner dit op latere leeftijd niet meer zelfstandig kan.

 Home automation

In een intelligente woning kunnen de verschillende systemen (verlichting, verwarming, elektrische toestellen,…) aan elkaar gekoppeld worden en met elkaar communiceren. Dit geeft de bewoner een groter gevoel van comfort. Zo kun je vanuit de wagen in één beweging de garagepoort openen met de afstandsbediening, een lichtpad aanzetten van de garage tot de ingang, de verwarming in comfort-stand zetten en de lichten in de leefruimte aanschakelen. Of je regelt vanuit je zetel via je tablet de bediening van de elektrische rolluiken en de dimbare sfeerverlichting terwijl je tegelijkertijd ook de onnodige toestellen uitschakelt. De toegangscontrole laat u toe om zelf te bepalen wie en op welke tijdstippen binnen kan (familie, personeel, poetsvrouw, hulp aan huis, enz.).

In tegenstelling tot tal van andere intelligente systemen staat comfort bij IPBuilding ook voor de software die uiterst gebruiksvriendelijk is. Een sfeer aanmaken of een drukknop een functie toekennen is kinderspel. De nieuw aangemaakte sfeer zal onmiddellijk automatisch ook op de smartphone of tablet app weergegeven worden.Ventilation control

“For a healthy living and working environment”

An unhealthy inside climate can cause breathing problems, a dry throat, headaches, allergies, loss of concentration, lack of energy or sleepiness. Too much moisture in the house can in turn create odors, condensation and mildew. That is why it is extremely important to ventilate your home thoroughly and on a regular basis.

Continuous and controlled ventilation is the only effective way to ensure a healthy indoor climate.
Ventilation systems can be controlled via the corresponding 3-way switch (absent, health and boost) or other built-in intelligent system. However, experience shows that this position switch is hardly ever used.

IPBuilding takes over the purpose of this switch. Controlling the ventilation system’s three settings is fully automated, according to the programs “present”, “absent”, “day” and “night”. Also, when cooking, visiting the bathroom or toilet, the ventilation system will automatically run in boost mode for a given period.

 Ventilatieregeling

“Voor een gezonde leef- en werkomgeving”

Een slecht binnenhuisklimaat kan zorgen voor ademhalingsproblemen, een droge keel, hoofdpijn, allergieën, concentratieverlies, energietekort of slaperigheid. Teveel vocht in huis kan op zijn beurt geurtjes, condensatie en schimmelvorming met zich meebrengen. Daarom is het uitermate belangrijk om grondig en op regelmatige basis te ventileren.

Continu en gecontroleerd ventileren is de enige efficiënte manier om een gezond binnenklimaat te garanderen.
Ventilatiesystemen kunnen gestuurd worden via de bijhorende 3-standenschakelaar (afwezig, health en boost) of andere ingebouwde intelligentie. Echter, ervaring leert dat men deze standenschakelaar quasi nooit van positie wijzigt.

De functie van de standenschakelaar wordt overgenomen door IPBuilding. De aansturing van het ventilatiesysteem in 3 standen gebeurt volledig automatisch rekening houdend met regimes aanwezig, afwezig, dag en nacht. Ook zal bij het koken, badkamer of toiletbezoek het ventilatiesysteem automatisch voor bepaalde tijd op de booststand draaien.

 Smart sensors

“Multifunctional purpose”

The smart sensors are multifunctional.

In the “present” setting, the sensors are used to:

 • turn the lights on and off
 • boost the ventilation
 • activate the heating
 • switch on the audio
 • switch controllable outlets on and off

Light and time controls can be linked to sensors. For example, to ensure a sensor is only active if it is dark outside or between certain times.

In the “absent” setting, the sensor is used as an alarm sensor. As soon as someone is detected, the alarm atmosphere will be activated.

Furthermore, the sensor can also be used to map unusual behaviour.

As a standard, 1 sensor is included (bathroom).Atmospheres

You know the feeling. You come home at night and turn on the lights, close the curtains, put the heating up and switch on the television, and so on. A lot of actions that IPBuilding groups into ‘atmospheres’.

For example, you can have a ‘welcome’ atmosphere that is triggered automatically when you enter your home. Or a ‘Watching TV’ atmosphere, which immediately switches off the lights, turns on the TV and provides atmospheric lighting next to the TV. Other popular atmospheres are ‘going to bed’, ‘reading a book’ and of course ‘switch everything off’ for when you leave your home. You can control the atmospheres yourself and IPBuilding’s management platform enables you to easily add a new atmosphere.